Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/eagmar/domains/poznanskisenior.pl/public_html/files/funkcje_pomocnicze.php on line 7
Fundacja Poznański Dom Seniora - Dom Seniora - Dom Opieki Poznań

Teraz także Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów i opieka w miejscu zamieszkania dla osób starszych - więcej informacji pod numerem + 48 502 176 456  oraz adresem e-mail biuro@fundacjadworekskorzewski.plSTATUT
FUNDACJA DWOREK SKÓRZEWSKI

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja Dworek Skórzewski, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Małgorzatę Wojtyczka i Sławomira Wojtyczka zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym Repertorium A nr 285/2012 sporządzonym 09 lutego 2012 roku przez notariusza Pawła Gruchota w Kancelarii Notarialnej w Suchym Lesie, przy ul. Obornickiej 104.

§2

Siedziba Fundacji : 60-185 Skórzewo, ul. Poznańska 6

§3

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.

§4

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§5

 

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
 2. Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w działalności innych fundacji.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§6

Do sprawowania nadzoru nad Fundacją, ze względu na jej cele, właściwym jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§7

 1. Fundacja będzie używała pieczęci owalnej z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres.
 2. Fundacja może posługiwać się znakiem graficznym lub logotypem.

§8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym przy realizacji jej celów.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§1

Celem Fundacji jest tworzenie warunków zamieszkania i opieki zapewniających spokojne i godne życie osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego i osobom samotnym oraz pomoc osobom kształcącym się w kierunkach realizujących podstawowe cele Fundacji.

§2

 1. organizowanie i finansowanie budowy domu,
 2. przeprowadzanie remontów i modernizacji budynków oraz ich urządzeń, a także zagospodarowywanie nieruchomości gruntowych przeznaczonych na zorganizowanie domu,
 3. organizowanie i prowadzenie domu,
 4. organizowanie i finansowanie zakupu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania domu,
 5. organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla osób starszych o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego,
 6. zorganizowanie i prowadzenie gospodarstwa rolno-hodowlanego produkującego na rzecz domu,
 7. działanie na rzecz pozyskiwania funduszy na bieżącą działalność domu,
 8. organizacyjne i rzeczowe wspomaganie i wspieranie rozwoju domu,
 9. prowadzenie działań mających na celu integrację i aktywizację osób starszych,
 10. kultywowanie tradycji w obchodzeniu uroczystości przez osoby starsze zamieszkałe w domu,
 11. organizowanie różnych form wypoczynku i zwiedzania dla osób starszych zamieszkałych w domu,
 12. zapewnienie bezpieczeństwa osobom starszym zamieszkałym w domu,
 13. organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej i informacyjnej w zakresie służącym realizacji celów fundacji,
 14. współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w kraju i za granicą zainteresowanymi realizacją celów Fundacji.

Fundacja zrealizuje cele poprzez odpłatne:

 1. świadczenie całodobowych usług bytowych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego mieszkającym w domu przez krótki i dłuższy okres,
 2. świadczenie dziennych usług bytowych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego,
 3. świadczenie usług rehabilitacyjnych osobom starszym mieszkającym w domu,
 4. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego,
 5. organizowanie seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy,
 6. prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych,

§3

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób lub instytucji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

W zakresie swojej działalności Fundacja:

 1. Nie udziela pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
 2. Nie przekazuje majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Nie wykorzystuje majątku na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz od ich osób bliskich.
 5.  

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§1

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski wymieniony w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację oraz dochody i środki uzyskane w toku jej działalności.

§2

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§3

 1. darowizn, spadków i zapisów,
 2. dotacji, subwencji oraz grantów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych i niemajątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
 3. praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw,
 4. zbiórek i imprez publicznych,
 5. nawiązek,
 6. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz papierów wartościowych,
 7. opłat za pobyt w domu osób starszych,
 8. majątku ruchomego i nieruchomego.

§4

Przychody z darowizn, spadków, i zapisów oraz z subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§5

W przypadku powołania do dziedziczenia Fundacji, Zarząd, za zgodą fundatora, składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza pod warunkiem, że w chwili składania oświadczenia, stan czyny spadku przewyższa długi spadkowe.

§6

Majątek i przychody Fundacji przeznaczone będą wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI

§1

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części Statutu „Zarządem”.
 2. Zarząd składa się z dwóch członków, Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, którzy są jednocześnie Fundatorami.
 3. Z tytuły pełnienia swoich obowiązków członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.

§2

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. opracowywanie rocznych budżetów oraz rocznych sprawozdań,
 3. opracowywanie wieloletnich planów działania fundacji określających długofalowe kierunki jej działania,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 5. zaciąganie zobowiązań wobec Fundacji,
 6. powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji,
 7. opracowywanie planów zatrudniania i wynagradzania pracowników Fundacji,
 8. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
 9. uchwalanie zmian w statucie,
 10. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Fundacji.
 11. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 12. Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie.

§3

Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji.

§4

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu – jednoosobowo.

ROZDZIAŁ V
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§1

 1. Fundacja dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów statutowych może połączyć się z inna Fundacją na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd.

ROZDZIAŁ VI
LIKWIDACJA FUNDACJI

§1

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, albo w przypadku osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.
 2. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd.

§2

 1. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji, przekazany zostanie innej fundacji o celach takich samych, jak cele Fundacji.
 2. Wyboru innej fundacji o celach takich samych, jak cele Fundacji dokona i wskaże w uchwale Zarząd.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1

Zmiana statutu Fundacji, w tym i jej celów, wymaga uchwały Zarządu.

§2

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji jej celów.
 2. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej przez Fundację podejmuje Zarząd.

§3

 1. Fundatorzy przyjęli Statut 09 lutego 2012 roku.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.