Fundacja Poznański Dom Seniora - Dom Seniora - Dom Opieki Poznań

tel. + 48 502 176 456 / 61 8 148 777 e-mail: fundacja@poznanskisenior.plSTATUT

FUNDACJI  POZNAŃSKI DOM SENIORA

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Fundacja Poznański Dom Seniora, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Małgorzatę Wojtyczka i Sławomira Wojtyczka zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym Repertorium A nr 847/2021 sporządzonym 4 marca 2021 r. przez notariusza Pawła Gruchota w Kancelarii Notarialnej w Suchym Lesie przy Placu nowy Rynek 3.

 

§ 2

Siedzibą Fundacji jest Skórzewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie. 5

 

§ 3

Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej  przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 5

1.         Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

2.         Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w działalności innych  fundacji.

3.         Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

 

§ 6

Do sprawowania nadzoru nad Fundacją, ze względu na jej cele, właściwym jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

§ 7

1.         Fundacja będzie używała pieczęci owalnej z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres.

2.         Fundacja może posługiwać się znakiem graficznym lub logotypem.

 

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym przy realizacji jej celów.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§ 1

Celem Fundacji jest tworzenie warunków zamieszkania i  opieki zapewniających spokojne i godne życie osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego i osobom samotnym oraz pomoc osobom kształcącym się w kierunkach realizujących podstawowe cele Fundacji.

 

§ 2

Fundacja zrealizuje cele poprzez bezpłatne:

1.         organizowanie i finansowanie budowy placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej w dalszej treści statutu: domem,

2.         przeprowadzanie remontów i modernizacji budynków oraz ich urządzeń, a także zagospodarowywanie nieruchomości gruntowych przeznaczonych na zorganizowanie domu,

3.         organizowanie i prowadzenie domu,

4.         organizowanie i finansowanie zakupu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania domu,

5.         organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla osób starszych o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego,

6.         zorganizowanie i prowadzenie gospodarstwa rolno-hodowlanego produkującego na rzecz domu,

7.         działanie na rzecz pozyskiwania funduszy na bieżącą działalność domu,

8.         organizacyjne i rzeczowe wspomaganie i wspieranie rozwoju domu,

9.         prowadzenie działań mających na celu integrację i aktywizację  osób starszych,

10.   kultywowanie tradycji w obchodzeniu uroczystości przez osoby starsze zamieszkałe w domu,

11.   organizowanie różnych form wypoczynku i zwiedzania dla osób starszych zamieszkałych w domu,

12.   zapewnienie bezpieczeństwa osobom starszym zamieszkałym w domu,

13.   organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej i informacyjnej w zakresie służącym realizacji celów fundacji,

14.   współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w kraju i za granicą zainteresowanymi realizacją celów Fundacji.

 

Fundacja zrealizuje cele poprzez odpłatne:

1.         świadczenie całodobowych usług bytowych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego mieszkającym w domu przez krótki i dłuższy okres,

2.         świadczenie dziennych usług bytowych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego,

3.         świadczenie usług rehabilitacyjnych osobom starszym mieszkającym w domu,

4.         organizowanie turnusów rehabilitacyjnych osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego,

5.         organizowanie seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy,

6.         prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych,

 

§ 3

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób lub instytucji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

W zakresie swojej działalności Fundacja:

1.         Nie udziela pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

2.         Nie przekazuje majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3.         Nie wykorzystuje majątku na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4.         Nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz od ich osób bliskich.

 

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§ 1

 

Majątek Fundacji stanowią dochody i środki uzyskane w toku działalności Fundacji oraz Fundusz założycielski o łącznej wartości 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych), z której to kwoty 1000 zł (tysiąc złotych) przeznacza się na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

§ 2

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 3

Przychody Fundacji pochodzą z :

1.         krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów,

2.         dotacji, subwencji oraz grantów poczynionych na rzecz Fundacji,

3.         dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

4.         dochodów z majątku Fundacji, aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych 

5.         działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

6.         dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek, imprez publicznych prowadzonych przez Fundacje samodzielnie, bądź przy udziale osób trzecich, 

7.         składek,

8.         z innych wpływów

 

§ 4

1.    Dochody pochodzące z darowizn, spadków, i zapisów mogą być wykorzystane na realizację wszystkich celów Fundacji, chyba, że ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2.    Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli donatorów.

3.    Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.

 

§ 5

 

W sprawach przyjęcia darowizn lub w przypadku powołania do dziedziczenia Fundacji, Zarząd składa oświadczenie przyjęciu darowizny oraz o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.

§ 6

Majątek i przychody Fundacji przeznaczone będą wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

 

§ 1

1.         Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części Statutu „Zarządem”.

2.         Zarząd składa się z dwóch członków, Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, którzy są jednocześnie Fundatorami.

3.         Z tytuły pełnienia swoich obowiązków członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.

4.         Zarząd powoływany jest przed fundatorów na czas nieokreślony. Mandat członka zarządu wygasa w chwili śmierci, wydania sądowego zakazu sprawowania funkcji członka zarządu lub złożenia pisemnej rezygnacji przez członka zarządu.

 

§ 2

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1.         kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2.         opracowywanie rocznych budżetów oraz rocznych sprawozdań,

3.         opracowywanie wieloletnich planów działania fundacji określających długofalowe kierunki jej działania,

4.         sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

5.         zaciąganie zobowiązań wobec Fundacji,

6.         powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji,

7.         opracowywanie planów zatrudniania i wynagradzania pracowników Fundacji,

8.         przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,

9.         uchwalanie zmian w statucie,

10.   podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Fundacji.

11.   Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

12.   Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie.

 

§ 3

Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji.

 

§ 4

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu – jednoosobowo.

 

ROZDZIAŁ V

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

 

§ 1

1.         Fundacja dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów statutowych może połączyć się z inna Fundacją na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

2.         Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd.

 

ROZDZIAŁ VI

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 1

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji.

2. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd.

 

§ 2

1.         Majątek Fundacji pozostały po likwidacji, przekazany zostanie innej fundacji o celach takich samych, jak cele Fundacji.

2.         Wyboru innej fundacji o celach takich samych, jak cele Fundacji dokona i wskaże w uchwale Zarząd.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 1

Zmiana statutu Fundacji, w tym i jej celów, wymaga uchwały Zarządu.

 

§ 2

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji jej celów w  następującym zakresie zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: 87.30 Z. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

2. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej przez Fundację podejmuje Zarząd.

 

§ 3

1.         Fundatorzy przyjęli Statut 5 marca 2021 roku.

2.         Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.